REGULAMIN
STRONY INTERNETOWEJ
Klinika Budowlana sp. z o. o.

 

§ 1

Niniejszy „Regulamin strony internetowej Klinika Budowlana sp. z o. o.” określa zasady funkcjonowania i zasady korzystania ze strony internetowej Klinika Budowlana sp. z o. o. , zwanej dalej „Serwisem”.

§ 2

Wydawcą Serwisu jest Klinika Budowlana sp. z o. o. , ul. Sucha 2 A, 30-601 Kraków, Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000296566, NIP: 6792958407, REGON: 120607048. Kapitał zakładowy: 211 000,00zł, opłacony w całości., zwane dalej „Klinika Budowlana sp. z o. o.”

§ 3

1. Podstawowym celem Serwisu jest udostępnianie treści informacyjnych dotyczących Klinika Budowlana sp. z o. o. i działalności Klinika Budowlana sp. z o. o., w tym wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Klinika Budowlana sp. z o. o. Klinika Budowlana sp. z o. o. może zamieszczać w Serwisie także inne informacje o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym, w tym także dotyczące innych podmiotów.
2. Klinika Budowlana sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany lub uzupełniania informacji, lub danych zawartych w Serwisie w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania osób korzystających z Serwisu. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z Serwisu.
3. Klinika Budowlana sp. z o. o. dokłada starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność Klinika Budowlana sp. z o. o. za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron internetowych, do których odsyłają odnośniki. Klinika Budowlana sp. z o. o. nie odpowiada również za treść stron internetowych, otwieranych przy pomocy takiego połączenia.

§ 4

1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie połączenia z siecią Internet zapewnianego we własnym zakresie przez osobę chcą korzystać z Serwisu, oraz za pomocą urządzenia umożliwiającego łączenie się z siecią Internet, korzystanie z zasobów Internetu i wyświetlanie stron internetowych za pomocą przeglądarki stron internetowych. Klinika Budowlana sp. z o. o. zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych z włączoną funkcją obsługi plików „cookies”.
2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
3. Zamieszczone w Serwisie informacje, teksty, artykuły oraz wszystkie dane nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Klinika Budowlana sp. z o. o., zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
4. Wszelkie prawa do logotypu Klinika Budowlana sp. z o. o. zamieszczonego w Serwisie, prawa do Serwisu, w tym do formy Serwisu, przysługują Klinika Budowlana sp. z o. o. i jakiekolwiek korzystanie z nich w zakresie innym niż wyświetlanie do własnego użytku osobistego w urządzeniu służącym do korzystania z Internetu, jest zabronione.

§ 5

1. Klinika Budowlana sp. z o. o. w pełni uznaje prawo osób korzystających z Serwisu do prywatności i ochrony danych osobowych. Korzystanie z Serwisu nie wymaga ujawniania tożsamości osób korzystających z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 2-9.
2. Klinika Budowlana sp. z o. o. może wprowadzić usługi oparte na dobrowolnej subskrypcji. Wówczas osoba zamawiająca taką usługę, będzie proszona o podanie podstawowych informacji identyfikacyjnych. Dane te będą przechowywane przez okres trwania usługi i kasowane po uzyskaniu informacji od użytkownika o rezygnacji z usługi. (np. poprzez kliknięcie w link rezygnacji, znajdujący się w każdym newsletterze. Przetwarzanie danych osobowych przez Klinika Budowlana sp. z o. o. odbywa się zgodnie z ogólnym ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE..
3. W czasie korzystania z Serwisu może zdarzyć się, że Klinika Budowlana sp. z o. o. przekaże na urządzenie osoby korzystającej z Serwisu informację w formie plików „Cookie”, które pomagają Klinika Budowlana sp. z o. o. rozpoznać to urządzenie automatycznie przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu. Pliki Cookies umożliwiają Klinika Budowlana sp. z o. o. w szczególności dopasowywanie Serwisu do zainteresowań osób korzystających z Serwisu. Jeżeli osoba korzystająca z Serwisu nie wyraża zgody na rozpoznawanie jej urządzenia, Klinika Budowlana sp. z o. o. prosi o nastawienie przeglądarki internetowej w ten sposób, aby usuwała ona pliki Cookies z twardego dysku urządzenia, blokowała wszystkie Cookies lub ostrzegała osobę korzystającą z Serwisu, zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany.
4. Dane gromadzone w dziennikach logów Serwisu są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Klinika Budowlana sp. z o. o. nie zabiega o identyfikację osób korzystających z Serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Klinika Budowlana sp. z o. o. informuje, że może zostać zobowiązane do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych, w tym adresów IP, osób korzystających z Serwisu, sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
6. Klinika Budowlana sp. z o. o. zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Klinika Budowlana sp. z o. o.. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera Serwisu jest następujący:

  • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
  • nazwę stacji osoby korzystającej z Serwisu – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  • nazwa osoby korzystającej z Serwisu podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania http,
  • kod odpowiedzi http,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę korzystającą z Serwisu (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Klinika Budowlana sp. z o. o. nastąpiło przez odnśnik,
  • informacje o przeglądarce osoby korzystającej z Serwisu.
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

7. Dane, o których mowa w ust. 4 i 5 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, Klinika Budowlana sp. z o. o. okresowo analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony Serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura Serwisu nie zawiera błędów, itp.
8. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Klinika Budowlana sp. z o. o.. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
9. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Klinika Budowlana sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

§ 6

1. Klinika Budowlana sp. z o. o. informuje, że korzystanie z Serwisu i innych stron internetowych wiąże się z istniejącymi potencjalnymi zagrożeniami, z których podstawowym jest niebezpieczeństwo zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by osoba korzystająca z Serwisu wyposażyła swoje urządzenie, które wykorzystuje do korzystania z Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizowała, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
2. Klinika Budowlana sp. z o. o. informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu i innych stron internetowych wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Klinika Budowlana sp. z o. o. (np. ataki na jego witryny), jak i osób korzystających z Serwisu.
3. Klinika Budowlana sp. z o. o. informuje, że mimo stosowania przez Klinika Budowlana sp. z o. o. nowoczesnych technologii zabezpieczających nie istnieje zabezpieczenie chroniące całkowicie przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. Klinika Budowlana sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i Serwisu.

§ 7

1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu strony internetowej Klinika Budowlana sp. z o. o..
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Serwisu i nie stosuje się ich do stron internetowych podmiotów innych, niż Klinika Budowlana sp. z o. o. .
3. Osoba korzystająca z Serwisu nie może dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§ 8

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.