Ekspertyzy techniczne

Ocena stanu technicznego budynku może mieć formę opinii lub ekspertyzy technicznej. Ekspertyza jest elementem dokumentacji projektowej i musi być dołączona do wniosku o pozwolenie na budowę.

Opinia techniczna

To ocena stanu obiektu budowlanego wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Zawiera ocenę rozwiązań i zjawisk zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektów budowlanych. Może obejmować ocenę poszczególnych elementów konstrukcyjnych, elementów ogólnobudowlanych, ocenę rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych elementów budynków lub realizacją całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Ekspertyza techniczna

To ocena stanu obiektu budowlanego poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałościowymi fundamentów, stropów, ścian oraz innych elementów konstrukcji, dachu, elewacji. Zawiera między innymi opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynku, ich wymiary i materiały, z jakich są zrobione. W opracowniu zawarta jest też ocena stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy oraz ocena stanu instalacji. Przedstawia wszelkie uszkodzenia występujące w badanych elementach, wskazuje przyczyny powstawania tych uszkodzeń oraz zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia czy ocieplenia konstrukcji. Ekseprtyza zawiera także zalecenia co do sposobu wykonania napraw w remontowanym obiekcie

Kiedy wykonać ekspertyzę lub opinię?

  • przed zakupem nieruchomości,
  • przed modernizowacją lub zmianą sposobu użytkowania budynku,
  • w przypadku niepokojących zarysowań konstrukcji.

Wykonanie opinii lub ekspertyzy technicznej musi być dokonane przed rozpoczęciem prac projektowych.

Komu zlecić wykonanie ekspertyzy lub opinii?

Wykonanie ekspertyzy powinno być powierzone wyłącznie rzeczoznawcy budowlanemu, z zastrzeżeniem, iż rzeczoznawca budowlany powinien posiadać uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego w zakresie projektowania lub wykonawstwa. Tylko osoby spełniające przedmiotowe wymagania należy uznać za odpowiednie do wykonania ekspertyz technicznych na potrzeby wszelkich postępowań, w tym m.in. na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych.
Natomiast opinię techniczną mogą sporządzać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie i w specjalności wynikającej z posiadanej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

W ramach naszej oferty oferujemy dostęp do naszych specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę i kompetencje w zakresie inżynierii budowlanej oraz wieloletnie doświadczenie w opracowaniu tego typu dokumentów.

Wykonanie ekspertyzy powinno być powierzone wyłącznie rzeczoznawcy budowlanemu.