Czas na półroczne kontrole

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 31 maja kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje.
Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego.

Właściciele lub zarządcy którzy nie poddadzą obiektów budowlanych w terminie do 31 maja 2018 r. wyżej wymienionej kontroli, podlegają karze grzywny, dlatego zachęcamy do skorzystania z  naszej oferty.

Przeglądy budowlane

 

Comments are closed.